شرکتهای تابعه

شرکتهای تابعه شرکت بین المللی حمل و نقل جهاد نصر:

  • خرم پارس اروند
  • توسعه طلایه داران سازندگی
  • تلاشگران البرز کاسپین